Izdavač

Izdavač FENSTER-a je Fondacija za zaštitu zavičajnog nasleđa podunavskih Švaba ZAVIČAJNA KUĆA.


Naziv časopisa FENSTER ima vrlo simbolično značenje. Kroz (otvoren) prozor je moguće gledati na većinsku nacionalnu zajednicu, odnosno moguće je da i većinski narod, kroz (otvoren) prozor gleda na manjinsku zajednicu.


Prvi broj FENSTER-a objavljen je 2003. godine. Do sada je objavljeno 19 brojeva - sveske. Zbog nedostatka finansijskih sredstava FENSTER ne uspeva da održi planiranu dinamiku od četiri broja - sveske godišnje.


FENSTER je registrovan kao javno glasilo i do sada je jedino štampano glasilo u Srbiji na nemačkom jeziku.


FENSTER je nekoliko puta menjao uređivačku koncepciju da bi sada bio objavljivan kao dvojezično glasilo: nemački/srpski. S obzirom da su Podunavske Švabe malobrojna, dispergovana, delimično asimilovana nemačka nacionalna manjina, te da su u dobroj meri izgubili osnovnu odliku nacije - jezik, izdavanje časopisa smo počeli objavljivanjem tekstova srpskom jeziku, ali i zbog toga da bi FENSTER mogli da čitaju i pripadnici drugih nacionalnih zajednica.


Potom smo nastavii objavljivanjem tekstova na onom jeziku na kome nam ga je dostavio autor, uglavnom srpskom ili nemačkom. Zatim smo odlučili da časopis objavljujemo isključivo na nemačkom jeziku, imajući u vida da je to časopis nemačke nacionalne manjine i da bi trebalo da bude objavljivan na njihovom materinjem jeziku.


Međutim, FENSTER je u međuvremenu stekao zavidnu reputaciju i interesovanje za njega je poraslo. Na intervenciju više potencijalnh čitalaca FENSTER-a sa primedbom da bi i oni voleli da čitaju FENSTER, ali da to ne mogu zbog jezika na kome ga objavljujemo, odlučili smo da ga objavljujemo dvojezično nemački/srpski.